Jaký je Bůh? – Jak k nám mluví náš nebeský Otec?


Otče náš, který jsi na nebesích… tak začíná nejznámější křesťanská modlitba. V ní oslovujeme Boha jako otce, chválíme jej a prosíme o zaopatření. Prosíme o chléb, o odpuštění vin, o ochranu před zlým. Kde je však prosba o Boží slovo?
Jsme-li Boží děti, rádi bychom svého Otce viděli a slyšeli. Jenže on je pro naše oči neviditelný a pro naše uši neslyšitelný. Chce s námi náš nebeský Otec vůbec mluvit?
Mojžíš kdysi řekl Izraelcům:
Hospodin, tvůj Bůh, ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já. Jeho budete poslouchat zcela podle toho, co jsi žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorébu v den shromáždění: Kéž neslyším už hlas Hospodina, svého Boha, a nevidím už ten veliký oheň, abych nezemřel.
Hospodin mi řekl: Dobře to pověděli. Povolám jim proroka z jejich bratří, jako jsi ty. Do jeho úst vložím svá slova a on jim bude mluvit vše, co mu přikáži. (Dt 18:15-18)
Zaslíbeným prorokem je patrně Ježíš Kristus. Ano, ten mluvil k lidem Boží slova, o tom jako křesťané nepochybujeme. Jenže Ježíš byl na této zemi jen krátce. Před odchodem ale povzbudil své učedníky slovy, že jim namísto sebe pošle Ducha, který jim připomene všechno, co říkal.
Jak tedy s námi chce náš nebeský Otec mluvit dnes? Přímo? Skrze Ježíše? Skrze Ducha?
Přímo s námi nemluví, vždyť jeho oheň bychom ani dnes nesnesli. Proroka Ježíše už mezi sebou nemáme – nebo přece? Nemáme snad mezi sebou chléb a víno? Není snad sama církev jeho tělem? A nepřipomíná nám Duch svatý učení Pána Ježíše? To jsou asi způsoby, jak k nám dnes mluví náš nebeský Otec.
(2015-02-01, id=244)

PDF verze článku
Zpět na začátek