Nad Biblí – Sancheríbův praktický ateismus


Existuje ateismus teoretický, které zdůvodňuje, že žádný Bůh není. Pak je také ateismus praktický, který ani tak neřeší, zda Bůh je nebo ne, ale ukazuje, že v praktickém životě Bůh prostě není potřeba.
Praktický ateismus není žádnou novotou dnešní doby. V 8. století př. Kr. byl Jeruzalém obléhán Asyrským králem Sancheríbem. Schylovalo se k měření sil a asyrský útočník měl zjevnou převahu.
Bible tyto události ovšem popisuje spíše jako konflikt duchovní než vojenský. V Judsku tehdy vládl zbožný král Chizkijáš, který se spoléhal na Boha Hospodina, jenž se jako otec stará o svůj lid. Na druhé straně stál zkušený a úspěšný válečník Sancheríb. Bitva začala něčím, čemu se v dvacátém století říkalo ideologická diverze: Sancheríbův vyslanec volal co nejhlasitěji na obránce Jeruzaléma:
Neposlouchejte Chizkijáše. Jen vás podněcuje slovy: ‚Hospodin nás vysvobodí.‘ Zdali někdo z bohů pronárodů vysvobodil svou zemi z rukou asyrského krále? Kde byli bohové Chamátu a Arpádu? Kde byli bohové Sefarvajimu, Heny a Ivy? Což vysvobodili Samaří z mých rukou? Který ze všech bohů těch zemí vysvobodil svou zemi z mých rukou? Že by Hospodin vysvobodil z mých rukou Jeruzalém? (2Kr 18:32-35)
Slyšíme-li pozorně Sancheríbovo poselství, zjišťujeme, že vlastně nevyvrací existenci bohů. Tvrdí jen, že na ně de fakto nelze spoléhat, protože jsou slabí, neschopni čelit jeho vojsku. V tom měl zřejmě pravdu, protože on skutečně přemohl mnohá království. Boha Izraelců však podcenil. Hospodin totiž obráncům Jeruzaléma prakticky pomohl:
Stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc. Za časného jitra, hle, všichni byli mrtví, všude mrtvá těla. Sancheríb, král asyrský, odtáhl pryč a vrátil se do Ninive… (2 Kr 19:35-36)
Není víra jako víra: někdo věří teoreticky, že je něco nad námi, jiný věří prakticky, že jeho život je v Božích rukou. A že se může odvážit se na Boha v praktických věcech spolehnout – tak jako judský král Chizkijáš ve zdánlivě bezvýchodné situaci.
(2013-06-22, id=202)

PDF verze článku
Zpět na začátek