Nad Biblí – Jóšijášova tragická chyba


Říká se, že nikdo nemá patent na rozum. Zřejmě to platí i o zbožnosti. I ten nejzbožnější dokáže selhat, i ten nejsvatější se může Bohu vzepřít. Je poněkud skličující realitou duchovního života, že nemáme patent na porozumění Boží vůli, nemáme jistotu, že se jí budeme vždy držet.
Judský král Jóšijáš byl jedním z nejzbožnějších králů starověkého Izraele. Bible o něm dosvědčuje, že činil to, co je správné v Hospodinových očích, chodil po cestách svého otce Davida a neuchyloval se napravo ani nalevo. (2 Par 34:2)
Dále čteme, že se ještě jako mladík začal dotazovat na Boží slovo, a následuje výčet všeho, co jako král učinil pro posílení víry v Hospodina. Potlačil cizí pohanské kulty, opravil Hospodinův chrám, obnovil bohoslužby a učil lid Božím zákonům. Za sebe i za lid uzavřel před Bohem smlouvu, že budou následovat Hospodina a zachovávat jeho příkazy, svědectví a nařízení z celého srdce a z celé duše…
A přece po několika letech tento Jóšijáš tragicky selhal. Stalo se, že egyptský král Néko vytáhl na válečné tažení proti Asýrii. Nechtěl bojovat proti Jóšijášovi, ale Jóšijáš chtěl bojovat s faraonem. Farao Jóšijáše varoval: Ustup Bohu, který je se mnou, ať tě neuvrhne do zkázy. Jóšijáš si zřejmě neuměl připustit, že by pohanský král mohl mít pravdu, že Bůh je s ním, že ho vede. Snad zapomněl, že Hospodin není národním bohem Izraele, ale že je králem králů – ano i egyptského faraona.
Zbožný král Jóšijáš se postavil se svým vojskem Nékovi do cesty a v bitvě zemřel.
(2013-11-16, id=205)

PDF verze článku
Zpět na začátek