Nad Biblí – Škatulky


Jan Křtitel dělal divné věci. On byl vlastně celý nějaký divný. … měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. (Mt 3:4) V judské poušti kázal: Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské (v.2) Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. (v.5,6)
Vidíme, že Jan byl sice zvláštní, ale neobyčejně vlivný kazatel. Táhly se za ním zástupy z celého okolí. Písmo dokonce říká, že přišel celý Jeruzalém!
To nemohlo uniknout pozornosti tehdejším náboženským vůdcům, kteří se tedy také vydali k Janovi. Oni ovšem nepřišli, aby se dali pokřtít na znamení pokání, ale přišli coby inkvizitoři. Přišli zjistit, co je to za člověka. Ptali se ho:
Jsi Mesiáš?Nejsem.
Jsi Eliáš?Nejsem.
Jsi ten Prorok?Nejsem.
Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?
Jan se farizeům nevešel do připravených škatulek. Vždyť on byl jen Hlas volajícího na poušti – a přesto byl největším z proroků. To bylo nad jejich představy.
Netrvalo moc dlouho a farizeové měli stejný problém s Ježíšem. I ten byl divný. Nevěděli, kdo to vlastně je. Když se ho velekněz dotázal:
Jsi Mesiáš?, odpověděl Jsem.
Ale co to bylo platné, do jejich těsné škatulky se stejně nevešel.
(2014-12-21, id=234)

PDF verze článku
Zpět na začátek