Nad Biblí – Na čí straně je Hospodin?


Nedivme se tomu, že blízký východ je neklidná oblast. Vždy tomu tak bylo. Už ve starozákonních dobách docházelo k válkám mezi Izraelci a jejich sousedy. Byly to boje o území, o moc, o sféry vlivu. Tak vidí dějiny dějepisci. Bible nám k tomu přidává pohled víry, která za viditelnými událostmi vidí neviditelného Boha, stvořitele světa, nejvyššího zákonodárce, krále králů.
Bible líčí, jak ve válečných konfliktech Hospodin stojí na straně svého lidu, brání jej často proti výrazné přesile nepřítele. Někdy však přece nepřítel vítězí, a Písmo svaté v takových porážkách vidí trest, který Bůh občas dopouští na svůj nevěrný, hřešící lid. Je to tak: i když je Hospodin Bůh Izraelců, v žádném není jejich služebníkem, a pokud chce, může se v bitvě postavit na stranu nepřítele. Tím ovšem může vzniknout nejistota, na čí straně vlastně Bůh v daném konfliktu stojí.
Kolem roku 700 před naším letopočtem proti sobě stanuli Chizkijáš, král judský a Sancheríb, král asyrský. Sancheríbovi se podařilo vyplenit celé Judsko. Poslední nedobytou pevností zůstalo hlavní město Jeruzalém. Než došlo na hrubou sílu, rozehrál velitel Sancheríbova vojska nejdříve bitvu slov. Protože tehdy nebylo rádio a nebyla ani letadla, která by na město shodila propagandistické letáky, nezbylo mu než napnout hlasivky a co nejhlasitěji volat. Obránci hradeb tak museli vyslechnout pestrou směsici výhrůžek a slibů. Sancheríbův poslední argument byl ze všech nejrafinovanější:
Cožpak jsem vytáhl bez Hospodina proti tomuto místu, abych je zničil? Hospodin mi nařídil: Vytáhni proti této zemi a znič ji! (2 Kr 18:25)
To byla dobře mířená rána, která měla zpochybnit loajalitu obránců. Do jejich myslí se měly vkrást pochybnosti: Na čí straně je tedy Hospodin? Proti Nejvyššímu je přece marné bojovat! Máme se snad vzdát? Jak spatřit pozici neviditelného?
Povzbuzeni slovy proroka Izajáše zůstali věrni svému králi, a udělali dobře. Ještě té noci bylo asyrské vojsko zdecimováno, snad morovou ranou. Ukázalo se tak viditelně, že Hospodin nebyl se Sancheríbem, ale proti němu.
Opatrnost se vyplácí, není možné věřit každému, kdo vede silné řeči. Jak tedy poznáme, na čí straně stojí? Nejlepší recept je možná docela prostý: Buďme věrní my jemu a on bude věrný nám.
(2014-12-21, id=235)

PDF verze článku
Zpět na začátek