Nad Biblí – Jonášovy zázraky


Kniha proroka Jonáše se čte velmi dobře. Vždyť to vlastně není žádné sáhodlouhé proroctví, ale dobrodružné vyprávění s rychlým spádem událostí. A dlužno dodat, že událostí velmi neobvyklých.
Na Jonášově příběhu je na první pohled nejnápadnější jeho třídenní pobyt v břiše mořské ryby. Mnozí lidé kvůli tomu hned odsunou postavu Jonáše do říše pohádek.
Jenže text nám přináší i další překvapení: Jonáš přichází do města Ninive, prochází jím a ohlašuje blízkost Božího soudu. A obyvatelé města mu uvěří a činí pokání. Mali i velcí, domácí zvířectvo i královský dvůr, všichni se postí a pokořují, prosí Boha o slitování.
Není toto větším zázrakem než rybí hotel? Vždyť jak by dopadl Jonáš dnes, když by se stejným poselstvím vkročil do ulic našich měst?
V Jonášově příběhu vidím krásné naplnění slov proroka Izajáše:
Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí.
Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.
(Iz 55:11)
Bůh poslal Jonáše kázat do Ninive, a toto poslání nemohla překazit ani Jonášova neochota. Musel do Ninive chtě nechtě. A Boží slovo se odtamtud nevrátilo s prázdnou, ale v ninivských ulicích přineslo svůj užitek.
(2015-01-22, id=242)

PDF verze článku
Zpět na začátek