Nad Biblí – Tajemství chleba a vína


Toto jest mé tělo, které se za vás vydává.
S těmito slovy podal Pán Ježíš při tzv. poslední večeři chléb svými učedníkům.
Po dlouhá dvě tisíciletí zachovávají generace křesťanů tento obřad, aniž by mu přesně rozuměli. Cítí, že se v něm dotýkají určitého tajemství. Tajemství ovšem provokuje ke zvídavým otázkám: Jak to Pán myslel? Doslovně nebo obrazně? Co to vlastně rozdával? Byl to chléb? Byl to On, Kristus? Snad obojí současně? Jak se může stát Ježíš chlebem, a jak se může stát chléb jeho tělem?
Je zajímavé, že Ježíš při poslední večeři svá tvrzení o chlebu a víně nijak dál nevysvětlil; snad to nebylo třeba, snad jeho učedníci rozuměli. Anebo nerozuměli podobně jako my a Ježíš je úmyslně ponechal v dohadech. Třeba proto, že tajemství těla a krve nelze popsat lidskými slovy.
Po staletí se vedly polemiky o tom, co vlastně je ten eucharistický chléb a víno. K jednotnému závěru se nicméně nedospělo. Zatímco římskokatolická církev zformulovala teorii o přepodstatnění, tedy změně podstaty chleba a vína při zachování jejich vnějších, pozorovatelných vlastností, církve vzešlé z reformace chápou Kristova slova spíše obrazně.
Toto jest mé tělo.
V Bibli ovšem nacházíme i jiná místa, která tvrdí, že něco je jinak, než jak to vypadá.
Jak Křtitel například u řeky Jordánu o Ježíši řekl:
Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1:29)
Byl Ježíš beránkem? Zjevně ne, protože byl očividně člověkem. To ale neznamená, že se nemohl stát beránkem Božím.

Na tzv. hoře proměnění se ozval z nebe hlas:
Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte. (Lk 9:35)
Učedníci tam viděli člověka, svého učitele Ježíše z Nazaretu, přesto měli věřit tomu, že je to Boží Syn.

Snad proto se už neptali, když jim Ježíš podával chléb se slovy Toto jest mé tělo. Vždyť může-li být člověk, Ježíš z Nazaretu, Božím Synem i Beránkem, proč by nemohl být upečený chléb Kristovým tělem?

I my potřebujeme slyšet, co zvěstoval anděl vyděšené Marii:
U Boha není nic nemožného. (Lk 1:37)
(2015-09-27, id=252)

PDF verze článku
Zpět na začátek