Filozofické – Člověk svým vlastním soudcem


Ježíš řekl: Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

Z tohoto varování si můžeme odnést dvojí ponaučení:
Za prvé: může nastat výměna rolí: z obžalovaných se stanou soudci a ze soudců obžalovaní. Ježíš předpověděl farizeům, že budou souzeni svými žáci. Svým prostým a nevzdělaným učedníkům zase pověděl, že právě oni budou jednou soudit moudré a pyšné Izraelce; a nejen oni, mezi soudci se objeví i pohané z Ninive a královna ze Sáby. Ti všichni budou soudit židovskou elitu.
Tím se dostáváme k druhému ponaučení. Ježíš také řekl, že každého budou soudit jeho vlastní slova.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. (Mt 7:1-2)

V soudný den tedy nejenže dojde k výměně rolí, ale sudiči se budou zpovídat právě z těch přestupků, které vyčítali jiným. Proto se v posledku nevyplatí používat dvojí metr: sami totiž budeme změřeni tím přísnějším, ano právě tím, jímž tak odvážně šermujeme proti svým bližním. Jinými slovy, člověk se nebude zpovídat ze zanedbání nějakých neznámých požadavků, ale z porušení svých vlastních pravidel.

Ten muž jsi ty! Tato slova uslyšel král David, právě když nevědomky vyřkl sám nad sebou ortel smrti. Jedině Davidova upřímná lítost a Boží milost tehdy odvrátila vykonání tak snadno vyneseného rozsudku. A právě v tom je naděje pro všechny nás, zbrklé a přísné sudiče, jinak bychom totiž nemohli uniknout před svými vlastními nároky.

(2013-09-15, id=200)

PDF verze článku
Zpět na začátek