Manželství a rodina – „Vzhledem k tomu, co má přijít...“


Kdysi jsem ukázal kamarádovi 7. kapitolu 1. listu Korintským. Byli jsme tehdy studenti a téma manželství nás přirozeně zajímalo. Přečetl si kousek a pochybovačně zhodnotil: z toho si každý může vybrat, co sám chce.

Skutečně, málokde je Bible tak neurčitá jako v otázce manželství. Apoštol Pavel radí Korinťanům v podstatě toto: je to na vás, přátelé, můžete zůstat svobodní anebo vstupte v manželství, jak je vám libo!

Pozornému čtenáři ale neunikne, že Pavel se nepouští do tématu manželství jen tak; on odpovídá na dotazy, které z Korintu obdržel. Formulace těchto dotazů se nám nedochovala, a tak můžeme z Pavlovy odpovědi jen zpětně odhadovat, co Korinťany zajímalo. Snad zdali je z křesťanského hlediska lepší sexuální zdrženlivost anebo manželství, za jakých podmínek je možné se s partnerem rozejít a podobně. Jádro apoštolovy odpovědi je v přesvědčení, že rodinný stav (ale ani třeba společenský status) člověka není před Bohem podstatný. Důležitá je víra a poslušnost Božích přikázání. Snad Korintští křesťané tíhli k asketickým představám, ale Pavel je staví na pevnou zem, když jim důrazně připomíná, že manželství je nutné opatření pro usměrnění Bohem dané sexuální touhy.

Přece jen ale nelze přehlédnout určitou preferenci: Pavel dává přednost tomu se neženit a nevdávat, zkrátka zůstat svobodný. Nikterak nevnucuje, ale přece jen navrhuje tuto volbu každému, kdo zvažuje vstoupit do partnerství.

Pro mnohého mladého křesťana, který se rozhlíží kolem sebe a vyhlíží svého životního partnera, to není zrovna potěšující poznání. Což Bůh nestvořil člověka jako muže a ženu? Cožpak jim neřekl, aby se rozmnožili a naplnili zemi? Copak nebyla žena dána muži jako pravá pomoc? Proč je apoštol Pavel k manželství lehce skeptický?

Klíč k řešení tohoto problému tkví ve verši 26, kde je podle ekumenického překladu napsáno:

„vzhledem k tomu, co má přijít…“

Co mělo přijít, co Pavel očekával? Podle jiných překladů to dokonce už bylo přítomné, překlad Bible pro 21. století nám napovídá:

„Vzhledem k současné tísni … “

Takže nějaká nepříznivá situace, pravděpodobně pronásledování, bylo důvodem, proč se Pavel přikláněl k celibátu. Skutečně, uvedu-li drsný příklad, ani my bychom asi neměli moc chuti do zakládání rodiny, pokud bychom věděli, že nás čeká jistá šibenice.

Jak tedy máme naložit s Pavlovou myšlenkou v době, kdy se prozatím těšíme klidu a svobodě? Vezměme si z ní povzbuzení, že obojí je možné, a nic není méněcenné. Můžeme vstoupit do manželství anebo můžeme zůstat svobodní. Záleží na osobním rozhodnutí každého. Na jedné misce vah je legitimní touha po blízkém partnerovi, na druhé misce pak leží fakt, že svobodný člověk je skutečně svobodnější a tuto volnost může využít pro intenzívnější službu druhým a tím pádem i Bohu.

Pravděpodobně trochu jinak znějí í tato slova těm, kteří i v dnešní době trpí pronásledováním. Jen před několika dny proběhla zpravodajskými agenturami zpráva, že v Pákistánu byla odsouzena k smrti žena, křesťanka, matka několika dětí, za údajné rouhání se proroku Mohamedovi. „Současná tíseň“ tak dostává konkrétnější podobu a Pavlovo doporučení se nám více rozjasňuje.

(2010-11-30, id=148)

PDF verze článku
Zpět na začátek