Nad Biblí – Poslední den krále Belšasara


Někdy se zdá, že se život jen tak unaveně vleče, že každý den je stejný, roční doby se točí jako na kolotoči, a pod sluncem se pořád neděje nic nového.
A přece se taková ustálenost může změnit ze dne na den. Do života náhle zasáhne nečekaná událost, která vše postaví na hlavu. A tehdy se může stát, že člověk přijde na nové myšlenky, že chtě nechtě změní své životní způsoby. Pokud na to ovšem ještě bude mít čas.
V starozákonní knize proroka Daniela je zaznamenán jeden den babylónského krále Belšasara, který žil v 6. století před n.l. Byl to den slavnostní, den veliké hostiny. Jak líčí Bible, …pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. Přitom si ani nevzpomněli, že nádoby, z nichž jedli a popíjeli, ukradl Nabukadnezar, králův děd, z chrámu v Jeruzalémě. Byly tedy původně zasvěceny Hospodinu, Bohu Izraele.
A náhle události nabraly rychlý spád: Před hodovníky se objevila ruka píšící nápis na zeď a všeobecná bujarost se změnila ve zděšení. Narychlo přivolaný prorok Daniel králi vysvětiil, že zde nešlo jen o diplomatické faux pas, ale spíše se král dopustil fatal flaw, tedy své osudové chyby:
…povýšil ses nad Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil jsi z nich víno ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny, a chválil jsi bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha, v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty, jsi však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno: ‚Mené, mené, tekel ú-parsín ‘.
Toto je výklad těch slov:
Mené – Bůh sečetl tvé kralování a ukončil je.
Tekel – byl jsi zvážen na vahách a shledán lehký.
Peres – tvé království bylo rozlomeno a dáno Médům a Peršanům.
(Dn 5:23-28)
A tak se tento slavnostní den stal pro krále Belšasara nečekaně i dnem posledním, protože ještě té noci byl král zabit.
(2013-06-02, id=199)

PDF verze článku
Zpět na začátek