Nad Biblí – Moc slz


V 20. kapitole 2. knihy královské čteme tento příběh:
V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš. Řekl mu: 'Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, neboť zemřeš, nebudeš žít.' Chizkijáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil: 'Ach Hospodine, rozpomeň se prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích.' A Chizkijáš se dal do velikého pláče.
Izajáš ještě nevyšel z vnitřního dvora, když se k němu stalo slovo Hospodinovo: 'Vrať se a vyřiď Chizkijášovi,vévodovi mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh Davida,tvého otce: Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě.'
(2 Kr 20:1-5)
Tolik prozatím slova Bible. Je zajímavé, že Chizkijášovy slzy přiměly Hospodina, aby změnil své rozhodnutí. Bůh není nezměnitelný osud. Věci, které se mají stát, se stát nemusí, a tento příběh nám ukazuje, že někdy k tomu může stačit docela málo, totiž zkroušený duch. Možná ale, že právě toto má v Božích očích váhu nečekaně velkou.

O mnoho let později přišel k králi Chizkijášovi prorok Izajáš znovu. Tentokrát mu řekl:
Slyš slovo Hospodinovo: 'Hle,přijdou dny a bude odneseno do Babylóna všechno, co je v tvém domě, poklady, které nashromáždili tvoji otcové až do tohoto dne. Nic tu nezbude, praví Hospodin. I některé tvé syny, kteří z tebe vzejdou, které zplodíš, vezmou a stanou se kleštěnci v paláci krále babylónského.' (2 Kr 20:16-18)
Snad bychom čekali, že Chizkijáš opět propukne v pláč. Není snad tato předpověď ještě horší než ta předchozí? Chizkijáš však tentokrát s klidem odvětil:
Dobré je slovo Hospodina, které jsi mluvil… Jen když bude za mých dnů opravdový pokoj (v.19)
Chizkijášův se neobrátil se ke zdi, neprosil Hospodina, neplakal. Prorok odešel, a co bylo předpovězeno, to se také stalo. Přestože Bůh není osud, a to, co se má stát, se stát nemusí.
(2014-12-21, id=236)

PDF verze článku
Zpět na začátek