Nad Biblí – Bylo – bylo!


Bylo – nebylo! Tímto poněkud nelogickým výrokem začínají mnohé pohádky. Buďto bylo, nebo nebylo, vyberte si, jak je libo. My ale víme, že nejspíš nebylo.
Biblický příběh o Ježíši Kristu začíná takto:
V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Annáše a Kaifáše,stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. (Lk 3:1-3)
Lukáš, autor tohoto textu, zdůraznil historické zakotvení událostí, které pak ve svém evangeliu dále popisuje. Chce nám tím říct jasně: Bylo – bylo!
(2015-12-06, id=254)

PDF verze článku
Zpět na začátek